RODO - Ginekolog, chirurg, onkolog Ewa Surynt

Przejdź do treści

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w EVA MEDIC EWA SURYNT PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA (zwana dalej: EVA MEDIC)

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

RODO w oświadczeniu Pacjenta
Pierwszorazowy Pacjent w dniu przyjęcia na wizytę otrzymuję najważniejsze informację dotyczące RODO
Kształt treści:

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

Ja niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych przez: Ewa Surynt Prywatna Praktyka Lekarska z siedzibą w Warszawie, (dalej zwanym: „Administratorem”), w celu udzielania świadczeń medycznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielania świadczeń. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych jest Administrator. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych można kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rejestracja.evamedic@gmail.com oraz poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny:
ul. Warszawa 03-719, ul. Jagiellońska 27/19a.

Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej lub do wglądu w Dziale Obsługi Pacjenta. Ewa Surynt Prywatna Praktyka Lekarska z siedzibą w Warszawie, (zwanym: „Administratorem”) będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe w celu komunikacji w związku
z korzystaniem z usług medycznych, w tym w wysyłanych za pośrednictwem telefonii komórkowej
i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt (SMS lub połączenia telefoniczne przypominające o terminie wizyty), zamówionych informacji, takich jak: plan leczenia, wyniki badań, zdjęcia diagnostyki obrazowej.

Adresaci dokumentu:
• osoby zainteresowane usługami EVA MEDIC;
• osoby odwiedzające stronę internetową: ginekolog-onkolog.cliniccentre.eu jak
i wszystkie aplikacje społecznościowe, aplikacje służące do prowadzenie rezerwacji wizyt wykorzystywane przez EVA MEDIC EWA SURYNT PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
• firmy współpracujące z których usług korzysta EVA MEDIC.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest EVA MEDIC EWA SURYNT PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA Jagiellońska 27/19a, 03-719 Warszawa wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z nr
NIP: 5213156510 i REGON: 141061802 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą po nr księgi rejestrowej 000000113416.

Jak można skontaktować się z przedstawicielem Administratora w celu uzyskania więcej informacji:

Z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych można kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rejestracja.evamedic@gmail.com oraz poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny:
ul. Warszawa 03-719, ul. Jagiellońska 27/19a.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych?

1. Udzielenia świadczeń medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, diagnozy medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
3. Wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów:
a. ustalenia tożsamości pacjenta;
b. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
c. realizacji Państwa praw jako naszego pacjenta, w szczególności odbioru i przechowywania oświadczeń, w których upoważniacie Państwo inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.(zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO);
4. Dochodzenia roszczeń związanych z udzielanymi świadczenia mi zdrowotnymi, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych:
Mając na uwadze poszanowanie poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Państwa dane mogą być przekazywane:
• podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę informatyczną Administratora,
w tym firmom dostarczającym oprogramowanie dla Administratora oraz firm hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach;
• podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność kontrolną względem Administratora;
• firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
• osobom upoważnionym przez pacjenta;
• organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Policji oraz Prokuraturze.

Okres przetwarzania danych osobowych:
1. Okres przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wynika
z obowiązku przechowywania dokumentacji co najmniej przez okres 20 lat (co wynika
z podstawy prawnej) od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem odmiennie określonych okresów przechowywania dokumentacji zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Jeżeli dane pacjenta dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np.
w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby księgowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, w tym w celach marketingowych, przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
5. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe w postaci Twojego wizerunku, są przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania.
6. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane procesowi uniemożliwiający odkrycie tożsamości.
Prawa osoby której dane osobowe będą przetwarzane?

Pacjent posiada prawo do:
1) Żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i nie ma innej podstawy do przetwarzania Państwa danych – do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4) Do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora;
5) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dlaczego konieczne jest podanie danych osobowych?
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, uniemożliwia świadczenie usług zdrowotnych przez EVA MEDIC.
2. Przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia jest warunkiem prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych oraz jest konieczne do wypełnienia ustawowego obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta.
3. Niepodanie danych o numerze telefonu lub adresie e-mail nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz uniemożliwi komunikację
z Państwem, w tym w szczególności nie będzie wysłane przypomnienie o wizycie czy też nie będziecie mieli Państwo możliwości odwołania jej bez osobistego stawiennictwa EVA MEDIC. Nie będzie także możliwe niezwłoczne zawiadomienie o stanie Państwa zdrowia związku z uzyskaniem wyników badań, w razie takiej konieczności.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne a cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje zaprzestanie przekazywania informacji marketingowych.

Informacja dodatkowe:
EVA MEDIC stosuje monitoring w celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i osób zatrudnionych przez zastosowanie obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych: recepcji
i korytarza za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), co wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej) Profilowanie
__________________________________________________
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2009 nr 52 poz.417 z póź. zm.),
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o Zawodach lekarza i lekarza dentysty (1997 nr 28 poz. 152 ze zm.),
RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Wróć do spisu treści